Regulamin zwiedzania

 

Regulamin zwiedzania, zajęć edukacyjnych
oraz wydarzeń kulturalnych
w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
w Warszawie

§1

Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie przy ul. Solec 24 w Warszawie, (00-403) Warszawa, e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl, adres strony internetowej: www.muzeumazji.pl, tel.: +48 22 621 94 70 (zwane dalej: „Muzeum”). jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 8/99 oraz jest muzeum rejestrowanym, wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, NIP 526-025-00-15, REGON 000646736.
 2. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00.
 3. W poniedziałki i święta ustawowo wolne od pracy Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.
 4. Zakup biletów i wejście na wystawy możliwy jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Muzeum dla zwiedzających.
 5. Kasa muzealna kończy sprzedaż o godzinie 17:50.
 6. Zwiedzanie wystaw odbywa się na podstawie ważnych biletów.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów, czasowego wyłączenia dostępności dla Zwiedzających sal ekspozycyjnych oraz elementów ekspozycji zamieszczane są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum: https://www.muzeumazji.pl/wizyta/.

§2

Sprzedaż biletów

 1. Zakupu biletów można dokonywać w kasie muzealnej, która znajduje się w holu głównym Muzeum lub za pośrednictwem strony bilety.muzeumazji.pl.
  Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej.
 1. Rodzaje i ceny biletów wstępu na wystawy oraz udziału w wydarzeniach określone są w cenniku dostępnym w kasie biletowej lub na stronie internetowej w zakładce Cennik.
 2. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.
 3. Muzeum nie przyjmuje zwrotu biletów niewykorzystanych.
 4. W każdy czwartek wstęp na ekspozycje jest bezpłatny.
 5. Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa, Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane.
 6. Każdy bilet jest sprawdzany przez pracownika obsługi muzealnej. Zwiedzający na czas zwiedzania lub uczestnictwa w wydarzeniu powinien posiadać przy sobie ważny bilet.
 7. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 8. Muzeum wystawia faktury VAT w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Muzeum upoważnione jest do wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej w formacie pliku PDF na adres e-mail Kupującego. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na ten podmiot, który dokonał zakupu danego biletu.
 9. W przypadku zamknięcia Muzeum z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, etc.) Zwiedzającemu przysługuje zwrot pełnej należności za zakupiony bilet, uprawniający do udziału w wydarzeniu. W przypadku płatności kartą lub gotówką zwrotu dokonuje się w kasie Muzeum.

§ 3

Regulacje dotyczące udziału w zajęciach edukacyjnych oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach działalności Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

 1. Rezerwacje na zajęcia edukacyjne oraz oprowadzania z przewodnikiem przyjmuje:

Dział Edukacji

Poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-15:00

Telefon: 22 621 94 70 wew. 119 / wew. 123

Rezerwacja e-mail: edukacja@muzeumazji.pl

Więcej informacji na: https://www.muzeumazji.pl/warunki-rezerwacji/

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

 1. Oprowadzanie z przewodnikiem przysługuje wyłącznie tym grupom zorganizowanym, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Grupa musi liczyć minimum 10, a maksymalnie 30 osób.
 2. Oprowadzanie może się odbywać w języku polskim lub w języku angielskim. Czas oprowadzania to 1 godzina zegarowa.
 3. Opłata za usługę oprowadzania z przewodnikiem określona jest w cenniku.

LEKCJE I WARSZTATY EDUKACYJNE

 1. Zajęcia przeprowadzane są dla grup liczących od 10 do 28 osób (w przypadku zajęć warsztatowych), oraz od 20 do 60 (w przypadku lekcji muzealnych). Przeprowadzenie zajęć dla większej liczby osób w grupie podlega osobnym ustaleniom.
 2. Dostępna oferta lekcji i warsztatów.
 3. Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną należy skontaktować się z Działem Edukacji w celu ustalenia dogodnego terminu na przeprowadzenie zajęć. Dostępne terminy można sprawdzić również na: bilety.muzeumazji.pl w zakładce EDUKACJA.
 4. „Co musisz wiedzieć przed wizytą w naszym Muzeum?” – Informacja dla opiekunów grup.
 5. Uczestnictwo w lekcjach oraz w warsztatach upoważnia do wstępu na ekspozycje muzealne.

MUZEUM DOSTĘPNE

 1. Materiały dostępne w czasie wizyty w Muzeum

W kasie Muzeum można nieodpłatnie wypożyczyć:

 • druki wypukłe przedstawiające wybrane obiekty z naszych wystaw,
 • audioprzewodnik z wgranym zestawem audiodeskrypcji,
 • teksty w druku powiększonym,
 • słuchawki wygłuszające, również w rozmiarze dziecięcym,
 • opisy wystaw przygotowane w tekście łatwym do czytania i do rozumienia (ETR).
 1. W każdą środę między 16.00 a 18.00 w Muzeum obowiązują ciche godziny.
 2. W celu rezerwacji lekcji muzealnych, warsztatów lub oprowadzań z przewodnikiem dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
 3. Więcej informacji na temat dostępności oraz jak przygotować się do wizyty w Muzeum Azji i Pacyfiku w zakładce Dostępność.

§4

Przepisy porządkowe

 1. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia broni palnej lub ostrych przedmiotów;
 • palenia wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub zażywania środków odurzających;
 • używania ognia otwartego;
 • wprowadzania rowerów lub hulajnóg do budynku;
 • biegania na terenie całego Muzeum,
 • utrudniania pracownikom Muzeum ich obowiązków służbowych, a także utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób; w przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy bezzwłocznie podporządkować się poleceniom pracowników Muzeum lub służby ochrony;
 • wstępu na teren Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, albo zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, zakłóca zwiedzanie przez innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, odbiega od powszechnie przyjętych norm higieny osobistej,
 • organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności bez zgody Muzeum.
 1. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące ograniczenia:
 • W celu zwiedzenia ekspozycji plecaki, torby, walizki, parasole i inne przedmioty oraz okrycia wierzchnie należy pozostawiać w szatni. Szatnia jest bezpłatna. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie w szatni przedmiotów wartościowych. Zakazuje się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Regulamin korzystania z szatni.
 • Zakaz wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zwiedzającym w szczególności: spowodować uszkodzenie ciała albo mienia lub mogą zanieczyścić czy uszkodzić wyposażenie Muzeum;
 • Zakaz jedzenia i picia (poza terenem kawiarni);
 • Zakaz dotykania eksponatów; obiekty przeznaczone do używania przez Zwiedzających są odpowiednio oznakowane. Zwiedzający samodzielnie poznają treści multimedialne prezentowane na urządzeniach dotykowych;
 • Zakaz opierania się o gabloty;
 • Zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe;
 • Zakaz wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania;
 • Zakaz dotykania urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych i urządzeń chroniących zbiory;
 • Zakaz fotografowania i filmowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej; jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy regulamin nie stanowi podstawy do uzyskania przez Zwiedzających jakichkolwiek praw do jego wykorzystania; zabrania się fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa.
 1. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do lat 12 może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów, którzy odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane przez dzieci.
 2. Grupy zorganizowane, w szczególności grupy szkolne zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami.
 3. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga uzgodnienia z Muzeum. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z sekretariatem Muzeum lub Działem Promocji i Komunikacji.
 4. Zgody Dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie lub osoby upoważnionej przez Dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie wymaga:
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej lub gospodarczej przez podmioty zewnętrzne na terenie Muzeum;
 • organizowanie akcji reklamowych na terenie Muzeum;
 • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w celach komercyjnych.
 1. Ze względu na powierzchnię Muzeum i charakter ekspozycji obowiązują limity osób przebywających w przestrzeni ekspozycyjnej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania ruchu Zwiedzających, jeśli limity te zostaną przekroczone.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępności dla Zwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych oraz poszczególnych elementów ekspozycji.
 3. Dozwolone jest odwiedzanie Muzeum z psem pod warunkiem, że zwierzę nie zachowuje się agresywnie oraz jest trzymane na smyczy i ma założony kaganiec. Osoba wprowadzająca psa zobowiązana jest okazać przed wejściem ważny dokument poświadczający aktualność obowiązkowych szczepień psa.
 4. Pies asystujący osobie z niepełnosprawnościami może towarzyszyć jej w Muzeum bez kagańca i bez smyczy, natomiast musi być trzymany na przystosowanej do tego celu uprzęży.
 5. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum lub pracownik ochrony ma prawo zwrócić się do Zwiedzającego o opuszczenie Muzeum a Zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje Zwiedzającemu zwrot ceny biletu.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję muzeum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu
  i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Sekretariat Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub na adres sekretariat@muzeumazji.pl.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.05.2024 r.