Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie przy ul. Solec 24 w Warszawie, (00-403) Warszawa, e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl, adres strony internetowej: www.muzeumazji.pl, tel.: +48 22 621 94 70 (zwane dalej: „Muzeum”). jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 8/99 oraz jest muzeum rejestrowanym, wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, NIP 526-025-00-15, REGON 000646736.
 2. Muzeum posiada osobowość prawną.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Zwiedzającym nazywana jest osoba zwiedzająca ekspozycje Muzeum oraz każda osoba uczestnicząca w wydarzeniach odbywających się w Muzeum.
 4. Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00.
 5. Ostatni Zwiedzający mogę wejść  na wystawę 30 minut przed zamknięciem Muzeum. Kasa kończy sprzedaż biletów 30 minut przed godziną zamknięcia muzeum.
 6. Kasa muzealna kończy sprzedaż o 17:50.
 7. Po godz. 18.00 mogą się odbywać wydarzenia kulturalne.
 8. Każdy Zwiedzający, z chwilą wstępu na teren Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Oprowadzanie po wystawach może się odbywać z udziałem przewodnika muzealnego lub kuratora wystawy lub innej osoby wyznaczonej przez Muzeum.
 10. Oprowadzanie po wystawach może się odbywać w języku polskim i/lub języku angielskim.
 11. Oprowadzanie może się odbywać wyłączne po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji telefonicznej  lub mailowej w celu zamówienia usługi przewodnickiej. Rezerwacji telefonicznej można dokonać pod numerem: Dział Edukacji +48 22 629 92 68 wew. 123 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–14.30). Rezerwacji mailowej można dokonać pod adresem: edukacja@muzeumazji.pl.
 12. Grupa zorganizowana to każda grupa licząca minimum 10 a maksymalnie 25 osób.
 13. Oprowadzanie przez przewodnika dostępne jest we wtorek, środę i piątek.
 14. Oprowadzanie przez przewodnika przysługuje wyłącznie tym grupom, które dokonały wcześniejszej rezerwacji zwiedzania z oprowadzaniem, h. oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych przez przewodnika odbywa się według harmonogramu.
 15. Informacji dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy obsługi widza.
 16. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. W szatni możliwe jest pozostawienie bagażu, który nie może być wniesiony na teren ekspozycji. Liczba miejsc przeznaczonych na przechowywanie  bagażu w szatni (szafki) jest ograniczona. Szatnia nie jest strzeżona. Za rzeczy pozostawione w szatki Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla Zwiedzających sal ekspozycyjnych oraz elementów ekspozycji zamieszczane są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

II. Bilety

1. Cennik wstępu na wystawy:

Bilet normalny 15 zł
Bilet ulgowy 9 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem (język polski) 50 zł + bilet na wystawę dla każdego uczestnika (grupa od 10
do 25 osób, wymagana wcześniejsza rezerwacja)
Zwiedzanie z przewodnikiem (język angielski) 100 zł + bilet na wystawę dla każdego uczestnika (grupa
od 10 do 25 osób, wymagana wcześniejsza rezerwacja)


Rezerwacje na zwiedzanie z przewodnikiem przyjmuje Dział Edukacyjny, pon.pt., godz. 08:30 14:30:
edukacja@muzeumazji.pl, tel. 22 621 94 70 wew. 123.


2. Bilet ulgowy przysługuje (po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających prawo do zniżki):
1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę, podległą ministrowi właściwemu do spraw edukacji i nauki, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich, funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich, działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z asystentem, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21
czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

3. Bilet bezpłatny przysługuje (po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających prawo do biletu bezpłatnego):
1) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka;
5) dzieciom do lat 7;
6) weteranom i weteranom poszkodowanym;

7) Kombatantom
8) posiadaczom Mazowieckiej Karty Rodziny z Dzieckiem z Niepełnosprawnością (bezpłatny wstęp dla dziecka i opiekuna)

9) osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentem , za wyjątkiem wydarzeń muzealnych, zwiedzania z przewodnikiem oraz zajęć edukacyjnych
10) posiadaczom legitymacji prasowej

Czwartek jest dniem wstępu do Muzeum wolnym od opłat, za wyjątkiem wydarzeń muzealnych, zwiedzania z przewodnikiem oraz zajęć edukacyjnych

III. Sprzedaż biletów

 1.  Wysokość opłat za bilety wstępu na wystawy oraz wydarzenia określa cennik.
 2. Udział w wybranych wydarzeniach, udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum jest odpłatny.
 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny.
 4. Informacje dotyczące wydarzeń organizowanych w Muzeum są dostępne na stronie internetowej Muzeum, na profilu Facebook oraz w drukowanym informatorze muzealnym.
 5. Zakupu biletów można dokonywać wyłącznie w kasie Muzeum.
 6. Kasa Muzeum przyjmuje płatność w polskich złotych oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart płatniczych dostępna jest w kasie oraz na stronie internetowej Muzeum.
 7. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasie Muzeum. Ceny biletów wstępu na poszczególne wydarzenia publikowane są także w informatorze muzealnym. W kasie dostępna jest także informacja o ulgach w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za wstęp.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat innych niż wynikające z cennika  za udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum lub odbywających się w Muzeum. W takim przypadku informacja o cenie biletu znajduje się w treści informacji o planowanym wydarzeniu.
 9. Z uwagi na  przepisy bezpieczeństwa, Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane.
 10. Każdy bilet jest sprawdzany przez pracownika obsługi muzealnej. W przypadku braku stosownego dokumentu, uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego, osoba okazująca bilet jest zobowiązana do uregulowania należności w wysokości różnicy między ceną biletu ulgowego, a normalnego.
 11. Cena podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca.
 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 13. Muzeum wystawia faktury VAT w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Muzeum upoważnione jest do wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej w formacie pliku PDF na adres e-mail Kupującego. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na ten podmiot, który dokonał zakupu danego biletu.
 14. W razie zamknięcia Muzeum z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, etc.) Zwiedzającemu przysługuje zwrot pełnej należności za zakupiony bilet, uprawniający do udziału w wydarzeniu. W przypadku płatności kartą lub gotówką zwrotu dokonuje się w kasie Muzeum.

IV. Postanowienia porządkowe

 1. Ze względu na powierzchnię Muzeum i charakter ekspozycji obowiązują limity osób przebywających jednorazowo w przestrzeni ekspozycyjnej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania ruchu Zwiedzających, jeśli limity te zostaną przekroczone.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępności dla Zwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych oraz niektórych elementów ekspozycji.
 3. Zwiedzający przez cały czas zwiedzania lub uczestnictwa w wydarzeniu powinien posiadać przy sobie ważny bilet.
 4. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania ważnego dokumentu, uprawniającego do ulgi.
 5. Informacja o grupach osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp oraz rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób dostępna jest w kasie Muzeum.
 6. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych pracowników Muzeum.
 7. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do lat 10 może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane  przez dzieci.
 8. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami.
 9. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.
 10. Wykorzystywanie wyposażenia Muzeum może następować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Do korzystania z urządzeń sanitarnych w Muzeum uprawnione są wyłącznie osoby zwiedzające lub uczestniczące w wydarzeniach odbywających się w Muzeum.
 12. Dozwolone jest odwiedzanie Muzeum z psem pod warunkiem, że zwierzę nie zachowuje się agresywnie oraz jest trzymane na smyczy i ma założony kaganiec. Osoba wprowadzająca psa zobowiązana jest sobie okazać przed wejściem ważny dokument poświadczający aktualność obowiązkowych szczepień psa.
 13. Pies asystujący osobie z niepełnosprawnościami może towarzyszyć jej w Muzeum bez kagańca i bez smyczy, musi natomiast być trzymany na przystosowanej do tego celu uprzęży.Ust.7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 14. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące  ograniczenia:
 • Zakaz wnoszenia bagażu większego niż 55 x 35 x 20 cm; dopuszczalne jest wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci oraz niezbędnego ze względów zdrowotnych; zabrania się noszenia plecaków na plecach.
 • Zakaz wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zwiedzającym w szczególności: uszkodzenie ciała lub mienia albo mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenie Muzeum,
 • Zakaz jedzenia i picia (poza terenem kawiarni),
 • Zakaz palenia tytoniu i e-papierosów na terenie całego Muzeum,
 • Zakaz dotykania eksponatów; obiekty przeznaczone do używania przez Zwiedzających są odpowiednio oznakowane. Zwiedzający samodzielnie poznają treści multimedialne prezentowane na urządzeniach dotykowych;
 • Zakaz opierania się o gabloty,
 • Zakaz biegania,
 • Zakaz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe,
 • Zakaz wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania,
 • Zakaz dotykania urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych i urządzeń, które służą bezpieczeństwu zbiorów,
 • Zakaz fotografowania i filmowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej,; jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy regulamin nie stanowi podstawy do uzyskania przez Zwiedzających jakichkolwiek praw do jego wykorzystania ; zabrania się fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa,
 • Zakaz utrudniania pracownikom Muzeum ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób,
 • Zakaz wstępu na teren Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, albo zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, zakłóca zwiedzanie przez innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, odbiega od powszechnie przyjętych norm higieny osobistej,
 • Zakaz organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności bez zgody Muzeum.

15. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga uzgodnienia z Muzeum. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z sekretariatem Muzeum lub Działem Projektów Kulturalnych i Promocji.

16. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum lub pracownik ochrony ma prawo zwrócić się do Zwiedzającego o opuszczenie Muzeum a Zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje Zwiedzającemu zwrot ceny biletu.

V. Reklamacje

 1. Zwiedzający może złożyć reklamacje, dotyczące działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi Zwiedzających i korzystających z jego usług.
 2. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumazji.pl lub listownie na adres: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres do kontaktu (listowny lub elektroniczny) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Muzeum zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Muzeum w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w takiej samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację, na jego adres wskazany w reklamacji, nieprawidłowo złożone reklamacje nie zostaną rozpatrzone .
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie reklamacji, złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy Muzeum.
 6. Decyzja Muzeum co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 287).

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum oraz w formie papierowej w kasie Muzeum.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Muzeum.
 3. W przypadku powstania sporu w związku z zawartą umową sprzedaży biletu, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Każdy Zwiedzający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Zwiedzającego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

 

Dziękujemy Państwu za przestrzeganie Regulaminu zwiedzania Muzeum.

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń z wizyty w Muzeum.