Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie przy ul. Solec 24 w Warszawie, (00-403) Warszawa, e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl, adres strony internetowej: www.muzeumazji.pl, tel.: +48 22 621 94 70 (zwane dalej: „Muzeum”). jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 8/99 oraz jest muzeum rejestrowanym, wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nr NIP 526-025-00-15, nr REGON 000646736.
 2. Muzeum posiada osobowość prawną.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Zwiedzającym nazywana jest osoba zwiedzająca ekspozycje Muzeum oraz każda osoba uczestnicząca w wydarzeniach odbywających się w Muzeum.
 4. Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00.
 5. Po godz. 18.00 mogą się odbywać wydarzenia kulturalne.
 6. Każdy Zwiedzający, z chwilą wstępu na teren Muzeum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Informacji dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy obsługi widza.
 8. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. W szatni możliwe jest pozostawienie bagażu, który nie może być wniesiony na teren ekspozycji. Miejsce na bagaż w szatni (szafki) jest ograniczone. Szatnia nie jest strzeżona. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla Zwiedzających sal ekspozycyjnych oraz elementów ekspozycji zamieszczane są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

II. Bilety

 1. Ze względu na powierzchnię Muzeum i charakter ekspozycji obowiązują limity osób przebywających jednorazowo w przestrzeni ekspozycyjnej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania ruchu Zwiedzających, jeśli limity te zostaną przekroczone.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączania dostępności dla Zwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych oraz niektórych elementów ekspozycji.
 3. Zwiedzający przez cały czas zwiedzania lub uczestnictwa w wydarzeniu powinien posiadać przy sobie bilet.
 4. Bilety na wydarzenia kulturalne w Muzeum można zakupić najpóźniej o godzinie ich rozpoczęcia.
 5. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.
 6. Informacja o grupach osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp oraz rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób dostępna jest w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

III. Sprzedaż biletów

 1. Bilety wstępu na wystawy Muzeum są bezpłatne do dn. 08 marca 2020 r. Od dnia 10 marca 2020 wstęp na wystawy jest płatny. Wysokość opłat za bilety określa cennik.
 2. Udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum jest odpłatny.
 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny.
 4. Informacje dotyczące wydarzeń organizowanych w Muzeum są dostępne na stronie internetowej Muzeum, na profilu Facebook oraz w drukowanym informatorze muzealnym.
 5. Zakupu biletów można dokonywać w kasie Muzeum.
 6. Kasa Muzeum przyjmuje płatność w polskich złotych oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w kasie oraz na stronie internetowej Muzeum.
 7. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasie Muzeum. Ceny biletów wstępu na poszczególne wydarzenia publikowane są także w informatorze muzealnym. W kasie dostępna jest także informacja o ulgach w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za wstęp.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat innych niż wynikające z cennika  za udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum lub odbywających się w Muzeum.
 9. Z uwagi na określone przepisy bezpieczeństwa Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane.
 10. Każdy bilet jest sprawdzany przez pracownika obsługi muzealnej. W przypadku braku stosownego dokumentu uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego, osoba okazująca bilet jest zobowiązana do uregulowania należności w wysokości różnicy między ceną biletu ulgowego, a normalnego.
 11. Cena podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca.
 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 13. Muzeum wystawia faktury VAT w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Muzeum upoważnione jest do wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej w formacie pliku PDF na adres e-mail Kupującego. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na ten podmiot, który dokonał zakupu danego biletu.
 14. W razie zamknięcia Muzeum z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, etc.) Zwiedzającemu przysługuje zwrot pełnej należności za zakupiony bilet uprawniający do udziału w wydarzeniu. W przypadku płatności kartą lub gotówką zwrotu dokonuje się w kasie Muzeum.

IV. Postanowienia porządkowe

 1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych pracowników Muzeum.
 2. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do lat 10 może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
 3. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami.
 4. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.
 5. Wykorzystywanie wyposażenia Muzeum może następować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Do korzystania z urządzeń sanitarnych w Muzeum uprawnione są wyłącznie osoby zwiedzające lub uczestniczące w wydarzeniach odbywających się w Muzeum.
 7. Dozwolone jest odwiedzanie Muzeum z psem pod warunkiem, że zwierzę nie zachowuje się agresywnie oraz jest trzymane na smyczy i ma założony kaganiec. Osoba wprowadzająca psa zobowiązana jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność obowiązkowych szczepień psa.
 8. Pies asystujący osobie z niepełnosprawnościami może towarzyszyć jej w Muzeum bez kagańca i bez smyczy, musi natomiast być trzymany na przystosowanej do tego celu uprzęży.
 9. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  1. Zakaz wnoszenia bagażu większego niż 55 x 35 x 20 cm; dopuszczalne jest wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci oraz niezbędnego ze względów zdrowotnych; zabrania się noszenia plecaków na plecach.
  2. Zakaz wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zwiedzającym przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia albo mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenie Muzeum,
  3. Zakaz jedzenia i picia (poza terenem kawiarni),
  4. Zakaz palenia tytoniu i e-papierosów na terenie całego Muzeum,
  5. Zakaz dotykania eksponatów; obiekty przeznaczone do używania przez Zwiedzających są odpowiednio oznakowane, ponadto Zwiedzający samodzielnie poznają treści multimedialne prezentowane na urządzeniach dotykowych;
  6. Zakaz opierania się o gabloty,
  7. Zakaz biegania,
  8. Zakaz rozmów przez telefony komórkowe,
  9. Zakaz wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania,
  10. Zakaz dotykania urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych i urządzeń, które służą bezpieczeństwu zbiorów,
  11. Zakaz fotografowania i filmowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej, jak również fotografowania i filmowania sprzecznego z postanowieniem zawartym w pkt 8 poniżej; jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz Zwiedzającego; zabrania się fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa,
  12. Zakaz utrudniania pracownikom Muzeum ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób,
  13. Zakaz wstępu na teren Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, albo zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, zakłóca zwiedzania przez innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, odbiega od powszechnie przyjętych norm higieny osobistej,
  14. Zakaz organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności bez zgody Muzeum.
 10. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga uzgodnienia z Muzeum. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z sekretariatem Muzeum lub Działem Projektów Kulturalnych i Promocji.
 11. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum lub pracownik ochrony ma prawo zwrócić się do Zwiedzającego o opuszczenie Muzeum a Zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje Zwiedzającemu zwrot ceny biletu.

V. Reklamacje

 1. Zwiedzający może złożyć reklamacje dotyczące działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi Zwiedzających i korzystających z jego usług.
 2. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumazji.pl lub listownie na adres: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres (listowny lub elektroniczny) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Muzeum zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Muzeum w terminie 30 dni od otrzymania kompletnej reklamacji i wysłana w takiej samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację na jego adres wskazany w reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności za podanie przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy Muzeum.
 6. Decyzja Muzeum co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 683).

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum oraz w formie papierowej w kasie Muzeum.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Muzeum.
 3. W przypadku powstania sporu w związku z zawartą umową sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Każdy Zwiedzający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Zwiedzającego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2019 r.

ANEKS DO REGULAMINU ZWIEDZANIA Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie na czas trwania pandemii Covid-19

 1. Aneks wchodzi w życie z dn. 12 maja 2020 r. i obowiązuje do odwołania.
 2. Muzeum otwarte jest dla Zwiedzających od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-18.00.
 3. Wstrzymana jest organizacja imprez masowych, oprowadzań i wydarzeń kulturalnych odbywających się w siedzibie Muzeum. Działalność edukacyjna prowadzona jest wyłącznie online.
 4. Niedostępne dla zwiedzających pozostają: sala edukacyjna, szatnia oraz czytelnia. Kawiarnia znajdująca się w budynku Muzeum prowadzi wyłącznie sprzedaż na wynos.
 5. W Muzeum może przebywać jednocześnie 20 Zwiedzających, w tym maksymalnie 4 osoby w Strefie Dźwięków i maksymalnie 10 osób w sali wystaw czasowych. W sklepiku może przebywać tylko jeden Zwiedzający.
 6. W Muzeum muszą być przestrzegane zasady bezpieczeństwa obowiązujące powszechnie w przestrzeni publicznej, a w szczególności:a/ każdy Zwiedzający ma obowiązek zakrycia ust i nosa; osoba wchodząca do Muzeum powinna być wyposażona we własną maseczkę ochronną lub przyłbicę ochronnąb/ pracownik Ochrony ma prawo odmówić wstępu do Muzeum osobie nieposiadającej ww. środków ochrony

  c/ Zwiedzający powinien posiadać również rękawiczki ochronne, własne lub otrzymane w Muzeum

  d/ Zwiedzający ma możliwość dezynfekcji rąk, lub własnych rękawiczek na terenie Muzeum el Zwiedzający zobowiązani są zachować odległość min. 1,5 metra od pracowników Muzeum oraz od innych Zwiedzających

  f/ Zwiedzający proszeni są o unikanie dotykania powierzchni (np. klamek, blatów, ekranów), o ile nie jest to niezbędne.

 7. Wstęp na wystawy jest płatny wg cennika. Sprzedaż biletów prowadzi sklep muzealny. Akceptowana jest płatność zarówno gotówką jak i kartami płatniczymi. Rekomendujemy korzystanie z płatności kartą.
 8. Zwiedzający, którzy opłacą wstęp na wystawy, nie muszą pobierać biletu wstępu.
 9. Pracowników ochrony zdrowia zapraszamy bezpłatnie.

Dziękujemy Państwu za przestrzeganie Regulaminu zwiedzania Muzeum.

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń z wizyty w Muzeum.