Dofinansowania i granty

2024

 • Dostawa samochodów osobowych typu kombi na rzecz instytucji kultury

  Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało nowy samochód zakupiony w ramach dotacji „Dostawa samochodów osobowych typu kombi na rzecz instytucji kultury” ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Tablica z tytułem zadania i logotypami

 • Modernizacja wystawy „Strefa Dźwięków”

  Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Modernizacja wystawy Strefa Dźwięków” w kwocie 27.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Tablica z nazwą zadania i logotypami

 • Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej – edycja 2024

  Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej – edycja 2024” w kwocie 50.395 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Tablica informacyjna

 • Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku

  Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku” w kwocie 10.358 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Tablica informacyjna

 • Zakup systemu zamków i kluczy do magazynów zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie”

  Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Zakup systemu zamków i kluczy do magazynów zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie” w kwocie 11.200 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Tablica informacyjna

 

2023

 • „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”

  Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie brało udział w projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”

Grafika ozdobna

 • Ogólnopolska konferencja muzealnicza z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku

  Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Ogólnopolska konferencja muzealnicza z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku” w kwocie 12.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.W ramach zadania zorganizowany został koncert muzyki indonezyjskiej, zapewniony został poczęstunek w trakcie konferencji oraz zostały zakupione niezbędne sprzęty do obsługi konferencji.

   

 • Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku” w kwocie 32.800 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania zorganizowano cykl 5 koncertów jubileuszowych prezentujących różne tradycje muzyczne Azji:
– „Pieśni Lewantu” – Wassim Ibrahim & Tomas Celis Sanchez” (26.06.2023.)
– „Muzyka wschodu” -Damascus Trio (15.09.2023.)
– „Amber & Silk” – Maria Pomianowska i Mingjie Yu (28.10.2023.)
– „Koncert muzyki indyjskiej Prem Kaa Akkash. Światło miłości” – Natya Raaga
(17.11.2023.)
– „Muzyka perska i kurdyjska” – Hamdam & Michał Salamon (16.12.2023.)

 • Działania promocyjne w roku Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Działania promocyjne w roku Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku” w kwocie 110.750 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania nagrany został spot promujący Muzeum, zamontowane zostały cztery maszty flagowe na tyłach siedziby Muzeum, została przeprowadzona kampania promocyjna w mediach społecznościowych oraz zostały zaprojektowane i wyprodukowane gadżety promocyjne.

 • Zakup systemu monitorowania parametrów środowiskowych w magazynach zbiorów i na ekspozycji

Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Zakup systemu monitorowania parametrów środowiskowych w magazynach zbiorów i na ekspozycji” w kwocie 29.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania zakupione zostały sensory MERA przeznaczone do użycia w magazynach Muzeum Azji i Pacyfiku.

 • Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i wymiany centrali telefonicznej

Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i wymiany centrali telefonicznej” w kwocie 217.690,00 zł  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe oraz wymieniono centralę telefoniczną w Muzeum Azji i Pacyfiku. Wymiana i zakup urządzeń komputerowy jest niezbędna z punktu efektywnej i bezproblemowej pracy Muzeum.

 • Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dotację projektu „Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku” ze źródeł Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 880 zł .

Seminarium literackie to cykl comiesięcznych spotkań, podczas których omawiana jest wybrana książka autorstwa twórcy pochodzącego z Azji. Do prowadzenia seminariów zapraszani są orientaliści. Na każdym spotkaniu obecny jest także gość specjalny – tłumacz, redaktor, literaturoznawca itp.

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 • Podróże na wschód.
  Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku otrzymało dofinansowanie zadania „Podróże na wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” w kwocie 206.133,00 zł ze środków Ministerstwa Kutltury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość zadania wynosi 263.447,62 zł.

Data podpisania Umowy 02.08.2023

Zadanie obejmuje digitalizację i bezpłatne udostępnienie 525 obiektów ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku, które w 2025 roku zostaną w całości zaprezentowane na przygotowywanej obecnie drugiej części wystawy stałej „Podróże na wschód”. Są to obiekty różnorodne pod względem pochodzenia, materiału, techniki (m.in. rzeźby, malarstwo, tkaniny, stroje).

Do udostępniania zostanie wykorzystana istniejąca strona www.zbiory.muzeumazji.pl, na której są udostępniane dotychczas zdigitalizowane zbiory. Projekt zawiera działania, których celem jest rozszerzenie zasięgu udostępnianego zbioru i nadanie mu charakteru międzynarodowego: tłumaczenie na j. angielski ww. strony internetowej oraz stworzenie API umożliwiającego udostępnianie zbiorów przez inne platformy (m.in. Europeanę).
W ramach zadania wybrane obiekty zostaną opatrzone materiałami ułatwiającymi dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami: opisami audiodeskryptywanymi (25 obiektów) i filmami z tłumaczeniem na polski język migowy (25 obiektów).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

                

Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2022

 • Wystawa stała „Podróże na wschód”
  Grafika z tesktem

 • Poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka otrzymało środki na realizację grantu „Poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku” finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Nasze Muzeum otrzymało środki w kwocie 138 900 zł.

Głównym celem grantu jest poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku dla osób z niepełnosprawnościami wzroku ruchu. Zależy nam na tym, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły w każdej chwili i bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi, odwiedzić Muzeum i zapoznać się z treścią ekspozycji lub wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Dlatego w czasie realizacji projektu przeprowadzonych będzie wiele działań, których celem będzie poprawa dostępności, m. in. pracownicy Muzeum przejadą szkolenia, powstaną audiodeskrypcje i tyflografiki do wybranych obiektów z wystawy stałej, poprawi się dostępność naszej szatni i strony internetowej.

Projekt zapoczątkuje też cykl dostępnych oprowadzań, dostosowanych do potrzeb osób z niesprawnościami, ale otwartych również dla osób pełnosprawnych.

pasek z logotypami

 • Organizacja wystawy czasowej „Stworzone dźwiękiem

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, państwowego funduszu celowego, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych w wysokości 207 767 zł, gdzie całkowita wartość zadania wynosi 260 001 zł na projekt pn.:

 • Organizacja wystawy czasowej „Stworzone dźwiękiem”

„Stworzone dźwiękiem” to multisensoryczna wystawa czasowa ukazująca sposoby przedstawiania muzyki i tańca krajów Azji i Oceanii przez tamtejszych artystów (profesjonalnych i ludowych) oraz Polaków.

logo MkiDNflaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej
2021

Muzeum otrzymało ponad 320 tys. zł dofinansowania z Programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem programów Ministerstwa jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.
Cieszymy się ogromnie, że będziemy mogli dzięki temu jeszcze bardziej rozszerzać zakres naszej działalności dla Was.

Przyznane naszemu Muzeum dotacje obejmują:

 • zakup specjalistycznego wyposażenia do Pracowni Konserwacji w kwocie 34 000 zł
  (Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego)
 • organizację wystawy czasowej „Muzeum? A po co?” towarzyszącej wystawie stałej w kwocie 191 500 zł
  (Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego)
 • w programie „Kultura Cyfrowa” budżet na dalszą digitalizację i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w kwocie 94 728 zł
  (Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego)

logo "Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu".