Deklaracja dostępności

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Azji i Pacyfiku.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://www.muzeumazji.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Elementy niedostępne:

  • Część multimediów nie posiada audiodeskrypcji;
  • Niektóre nagrania audio nie posiadają transkrypcji;
  • Niektóre fragmenty tekstów obcojęzycznych nie są oznaczone odpowiednim znacznikiem 'lang’  (niepełna realizacja kryterium 3.1.2, AA);
  • Niektóre tytuły stron nie opisują jednoznacznie zawartości stron lub ich położenia w strukturze serwisu (niepełna realizacja kryterium 2.4.2, A).

Wyłączenia:

  • Część zdjęć nie posiada tekstów alternatywnych, ponieważ powstały one przed 23.09.2018

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pola Zygmunt, 22 621 94 70 wew. 117, email: dostepnosc@muzeumazji.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przestrzeń udostępniana zwiedzającym znajduje się na parterze. Wejście do budynku nie wymaga pokonania schodów. W budynku nie ma wysokich progów. Minimalna szerokość drzwi wewnętrznych to 90 cm. W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby poruszające się na wózku mają utrudniony dostęp do sekretariatu Muzeum. Aby wejść do budynku, w którym znajduje się sekretariat należy pokonać 2 schodki. Muzeum dysponuje rozkładanym podjazdem, który umożliwia osobom poruszającym się na wózku pokonanie tych schodów. Niektóre drzwi w tym budynku mają szerokość mniejszą niż 90 cm oraz progi.

Przed Muzeum znajduje się parking (miejska strefa płatnego parkowania). Na parkingu wydzielone są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Oba miejsca parkingowe mają szerokość 3,6 m i obniżone krawężniki.

Szersze informacje nt. dojazdu dostępne są na stronie: https://muzeumdostepne.muzeumazji.pl/dojazd-do-muzeum/.

Ze strony https://muzeumdostepne.muzeumazji.pl/etr/ można pobrać przedprzewodnik napisany w języku łatwym do czytania i rozumienia.

Psy asystujące są mile widziane. Spragnionym psom-asystentom chętnie podamy miskę wody.

W Muzeum nie ma zamontowanej na stałe pętli indukcyjnej. W czasie oprowadzania z przewodnikiem można skorzystać z systemu tourguide z cyfrową pętlą indukcyjną. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online. Istnieje możliwość kontaktu w polskim języku migowym za pomocą wideorozmowy lub na miejscu, w Muzeum, po wcześniejszym umówieniu terminu droga mailową. Adres do kontaktu: dostepnosc@muzeumazji.pl.

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub dostępności informacyjno-komunikacyjnej można wysyłać:

  • mailem, na adres dostepnosc@muzeumazji.pl
  • tradycyjnym listem, na adres Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa