WYDARZENIA

Image article

Życie po birmańsku – być kobietą w Birmie

3.07.2018, 18:00
WSTĘP: 10 zł

[English version below]

Czy łatwo być kobietą w Birmie? A młodą artystką z purytańskiego domu malującą kobiety w prowokacyjnych pozach? Jak się żyje Birmance w Europie, a Europejce w Birmie? Czy naprawdę wiele je różni? Co szokuje Birmankę w zachowaniu Europejki? Czego sobie nawzajem zazdroszczą? Jaka jest rola kobiety w birmańskim społeczeństwie i co jej się wkłada do głowy od najmłodszych lat? Jak Birmankę chcą widzieć rodzice i dziadkowie, media, a jak widzi się ona sama? O czym marzy dla siebie i dla swojego kraju?
O tym i o życiu codziennym kobiety w Birmie opowiedzą Birmanka w Europie, malarka Chuu Wai Nyein i Polka w Birmie Ania Muchnicka.

Chuu Wai Nyein jest młodą artystką z Birmy, z Mandalay. Jej obrazy wystawiane są w galeriach francuskich i birmańskich. Chuu Wai Nyein inspiruje się życiem kobiet w Birmie i tabu wokół kobiecości. Jako Birmanka Chuu Wai Nyein miała rzadką okazję wyjechać za granicę i mieszkać przez jakiś czas w Nowym Jorku i Paryżu. Podróże te dały jej inne spojrzenie na życie kobiet w jej rodzinnym kraju. Dzieła Chuu pokazują jej niezgodę na nierówność, na niekwestionowanie tradycyjnego podziału ról i na wizerunek kobiety kreowany przez media. Od 2015 roku Chuu Wai Nyein pracuje nad obrazami, które odzwierciedlają jej zainteresowanie kobiecą tożsamością oraz sposobem, w jaki kobiety z Birmy reagują na presję społeczną. Chuu Wai Nyein postrzega swoje obrazy jako część przyspieszonej ewolucji, która ma obecnie miejsce w Birmie.

Ania Muchnicka od trzech lat mieszka i pracuje w Birmie, a od sześciu w Azji Południowo-Wschodniej. Pierwszy raz zwiedzała ten kraj w samotnej podróży w 2012 roku, kiedy technologie informacyjne i komunikacyjne w Birmie były na przedostatnim miejscu, tuż przed Koreą Północną. Dziś Birma przeszła dynamiczny wzrost liczby telefonów komórkowych z dostępem do internetu i mediów społecznościowych. Coraz więcej międzynarodowych firm próbuje podbić jej rynek. Birmańczycy, izolowani przez wiele lat otwierają się na nowe. Jako specjalistka w komunikacji międzykulturowej, w Birmie Ania pomaga Birmańczykom i ekspatriantom zrozumieć siebie lepiej w pracy. Praktykuje medytację loving-kindness, której nauczyła się od buddystów. Od Birmańczyków nauczyła się jeszcze spokoju i akceptacji życia takim jakie jest.

Wstęp: 10 zł

Is it easy to be a woman in Burma? And a young artist from a puritan house painting women in provocative poses? How does a Burmese woman feel in Europe and a European woman feel in Burma? Are they really so different? What shocks a Burmese woman in the behavior of a European woman? What do they envy each other? What is the role of a woman in the Burmese society and what does it impose on her from an early age? How does Burmese family and the media see her and how does she see herself? What does she dream about for herself and for her country?
Burmese painter Chuu Wai Nyein and Polish woman in Burma Ania Muchnicka will answer all these question and more about life in Burma.

Chuu Wai Nyein is a young artist from Burma, Mandalay. Her paintings are exhibited in French and Burmese galleries. Chuu Wai Nyein is inspired by the lives of women in Burma and the taboo around femininity. As a Burmese Chuu, Wai Nyein had a rare opportunity to go abroad and live in New York and Paris for some time. These journeys have given her a different perspective on the lives of women in her home country. Chuu’s works show her disagreement over inequality, the unquestioning of the traditional division of roles and the image of a woman created by the media. Since 2015, Chuu Wai Nyein has worked on images that reflect her interest in women’s identity and the way women from Burma react to social pressure. Chuu Wai Nyein sees her paintings as part of the accelerated evolution that is currently taking place in Burma.

Ania Muchnicka has been living and working in Burma for three years and for six years in Southeast Asia. She visited the country for the first time on a solo journey in 2012, when information and communication technologies in Burma were in the penultimate place, just before North Korea. Today, Burma has experienced a dynamic growth in the number of mobile phones with access to internet and social media. More and more international companies try conquering its market. Burmese people, isolated for many years, are opening up to new opportunities and threats. As a specialist in intercultural communication, in Burma, Ania helps Burmese and expatriates better understand each other at work. She practices loving-kindness meditation, which she learned from Buddhists. From Burmese people, she learned how to be more peaceful and accept life as it is.

Admission fee: PLN 10