Kulturalna szkoła na Mazowszu

Inicjatorem programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dniach od 16 maja do 31 grudnia 2022 r. zorganizowane grupy szkolne będą mogły skorzystać z oferty edukacyjnej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie (udział w warsztatach, lekcjach i zwiedzanie wystaw) za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika.

Program jest organizowany w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury.

Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.

Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa i/lub elektronicznej na adres e-mail: edukacja@muzeumazji.pl, na poniższym formularzu.

Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę, uzgodnień z instytucją kultury terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia (np. zwiedzanie/lekcja muzealna/warsztat/spektakl – ze wskazaniem liczby warsztatów, lekcji oraz tytułów wybranego wydarzenia).

Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Instytucja dokona oceny zgłoszenia pod względem formalnym i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia terminu wizyty.

Niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w instytucji (np. skorzystanie przez daną grupę z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej), całkowity koszt wstępu ucznia do instytucji kultury w ramach programu wyniesie 1 zł brutto.

Informacji w sprawie realizacji programu w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie pod nr tel. 22/621 94 70 wew. 123 lub e-mail: edukacja@muzeumazji.pl

Zachęcamy do udziału!

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Program pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”