Zasady przebywania na terenie wystawy „Zabawa z kulturą. Tradycyjne zabawy i gry Azji”

Zasady przebywania na terenie wystawy „Zabawa z kulturą. Tradycyjne zabawy i gry Azji”:

1. Teren wystawy jest chroniony oraz monitorowany z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

 1. Dzieci do lat dwunastu powinny przebywać na terenie wystawy pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
 3. Na wystawie należy zachowywać spokój i ciszę.
 4. Nie należy dotykać eksponatów, które nie są przeznaczone do testowania.
 5. Na wystawie zabrania się korzystania ze stanowisk do testowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub zagrażający bezpieczeństwu zwiedzających lub stwarzający ryzyko zniszczenia stanowiska.
 6. Nie należy wynosić gier służących do testowania poza obszar wystawy.
 7. Po użyciu gry do testowania należy odłożyć ją na swoje miejsce.
 8. Wszelkie awarie, zniszczenia i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom muzeum.
 9. Za wszelkie szkody i zniszczenia sporządzone na wystawie odpowiadają sprawcy lub ich opiekunowie. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa Muzeum na podstawie kosztu przywrócenia eksponatu do pełnej sprawności.
 10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń.
 11. Osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum może nakazać opuszczenie wystawy.